Welkom op onze website! Fijn dat je interesse hebt in onze onderneming. We nemen het beschermen van jouw persoonlijke gegevens serieus. We verwerken je gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en de wettelijke privacy bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie zich bevindt. In deze privacyverklaring informeren we je over het verwerken van jouw persoonsgegevens door New Basic IT  en over de aan jou toegekende rechten.

Persoonsgegevens zijn hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, maar ook het IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens als deze gegevens niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres: New Basic, Grosthuizen 22 1633 EL Avenhorn
Contactinformatie: info@newbasic-it.nl – 0652542713

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: info@newbasic-it.nl

Recht van inzage van de betrokkene

Allereerst willen we je informeren over jouw recht van inzage als betrokkene. Dit is vastgelegd in artikel 15 – 22 EU AVG. Dit omvat:

 • Het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG),
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG),
 • Het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om je rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met: info@newbasic-it.nl. Hetzelfde geldt bij vragen over gegevensverwerking door onze onderneming. Bovendien heb je een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag het volgende in acht nemen:

Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailing, heb je altijd het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailing.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailing, dan zullen we jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren; richt je bezwaar liefst aan: info@newbasic-it.nl.

Voor het geval dat we je gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken je persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit Art. 6 EU AVG.

We gebruiken je gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsenquêtes en mailing kan bevatten.

Jouw toestemming is tevens een toestemmingsvoorschrift inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we je in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over je recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9, paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG.

Verstrekking aan derden

We zullen je gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij een daartoe strekkende toestemming aan derden verstrekken. Voor de rest worden je gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van dwingende rechtsregels verplicht zijn (verstrekking aan externe entiteiten zoals bijv. toezichthouders en het OM).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming waarborgen we dat alleen die personen jouw gegevens krijgen, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Via onze webshop komen koopcontracten tot stand met “New Basic IT”.

In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat meer ondernemingen van New Basic IT hierbij betrokken zijn. Een voorbeeld is een on-site supportaanvraag, die door een locatie van New Basic IT bij jou in de buurt uitgevoerd moet worden.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijv. bij het versturen van nieuwsbrieven. We hebben met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

Verstrekking aan derde landen / Doel van verstrekking aan derde landen

Gegevensoverdracht in derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of als jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als je voor aanvragen onze chatfunctie gebruikt, omdat een dienstverlener buiten de EER deze functie voor ons ter beschikking stelt en toegang tot persoonsgebonden gegevens krijgt. De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt onder andere gewaarborgd door de certificering resp. deelname aan het zogenaamde “Privacy Shield”:

De firma Cisco neemt deel aan de frameworks en principes van het EU-VS-privacyschild en heeft zijn Compliance laten certificeren. Meer informatie over het Privacy Shield vind je op: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Opslagduur van de gegevens

We slaan je gegevens op, zolang als we ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat vele bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, Belastingwet, enz.). Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hier komt bij dat we gegevens kunnen bewaren, als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen mochten ontstaan en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken die maximaal dertig jaar kunnen bedragen; de regelmatige verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige gegevensoverdracht

Om de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt telkens versleuteld plaats. Het beveiligde overdrachtsprotocol voor onze webpagina’s is HTTPS, waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

Bovendien bieden we onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren en bij sollicitaties een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons gebeuren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen

Diverse persoonsgegevens zijn voor het beginnen, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst en voor het vervullen van de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

Kijk voor meer details hierboven onder het betreffende punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke bepalingen verzameld resp. ter beschikking gesteld worden. Let erop dat dat een verwerking van je aanvraag of het uitvoeren van de ten grondslag liggende overeenkomst zonder ter beschikking stelling van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens we verwerken, bepaalt de betreffende context: dit hangt ervan af of je bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag via ons contactformulier indient, solliciteert of reclameert.

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. bij het uploaden van sollicitatiedossiers of bij een contactaanvraag.

Bij het bezoek aan onze website verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Tijdens het bezoek aan deze website brengt je browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen:

 • het type browser,
 • het IP-adres van de computer,
 • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) met inbegrip van het tijdstip en
 • de referrer-URL (dit is het adres van de website, die je voor de onze hebt bezocht, als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist, om de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze website te handhaven (bijv. bij het beschermen van de website tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor statistieken. Om veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen wordt dit soort gegevens conform artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

In het kader van een contactaanvraag verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze website kun je verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld een catalogus bestellen of informatie opvragen over bepaalde producten. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt met ons chatten, mailen of teruggebeld worden door een van onze medewerkers.

Via het contactformulier kun je ons de vereiste contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) en je bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het klantcontact en voor het beantwoorden/voldoen aan je verzoek.

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

In de webshop op deze website kunnen zakelijke klanten IT-producten bestellen.

Voor de afhandeling van de opdracht hebben we je contactgegevens, je factuur-/leveradres en je betaalgegevens (bankrekeningnummer en dergelijke) nodig.

In het kader van bestellingen kan eventueel je kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Meer informatie hierover krijg je te zien tijdens het bestelproces. Alleen als jij hiervoor toestemming geeft, zullen we jouw kredietwaardigheid laten controleren.

Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • Stamgegevens (bijv. naam, naambijvoegsels, geboortedatum, eventueel titel),
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres) ,
 • Kwalificatie- en opleidingsgegevens (bijv. CV, diploma’s),
 • Afhankelijk van de vacature zo nodig ook gegevens over talen- en IT-kennis, over rijbewijs en werkvergunning resp. over verblijfsvergunning.

Daarnaast verzamelen en verwerken we diverse andere (vrijwillige) gegevens, zoals bijv. de vroegste begindatum, regionale mobiliteit, gewenst aantal uren en duur van de inzet, eerdere dienstverbanden bij New Basic IT , gegevens over je sociale betrokkenheid of informatie over hoe je deze vacature tegenkwam. Je kunt relevante sollicitatiegegevens – ook geheel vrijwillig – uploaden op ons platform via jouw desbetreffende social media profiel.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Je sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden. De voorzorgsmaatregelen inzake gegevensback-up zijn altijd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.

We slaan je gegevens op tijdens de sollicitatieprocedure conform de toepasselijke wetgeving en verwijderen deze na maximaal zes maanden. Het langer bewaren van deze gegevens gebeurt alleen dan als wij hiertoe verplicht of bevoegd zijn, bijv. als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaalde langere duur op te slaan of ter uitoefening van een recht.

Regelgeving die ons tot bewaren verplicht, is bijvoorbeeld te vinden in het Wetboek van Koophandel en in de Belastingwet. Bovendien moeten verjaringstermijnen in acht genomen worden. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam, voornaam,
 • E-mailadres
 • Voor statistische doeleinden passen we bovendien anonieme link-tracking toe.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

Let erop dat we doorgaans geen compleet geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om tot een beslissing te komen.

Contactformulier / Contactopname per e-mail, chat of telefoon

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via de elektronische weg contact op te nemen. Als je ons schrijft via het contactformulier, verwerken we je op het contactformulier ingevulde gegevens om contact met je op te nemen en om jouw vragen en wensen te beantwoorden.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben om contact met je op te nemen. Dit zijn je e-mailadres en het berichtveld.

Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen je IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillig en kunnen optioneel worden ingevuld (bijv. ter beantwoording van je vragen).

Als je ons e-mailt , zullen we de vermelde persoonsgegevens in de e-mail alleen verwerken met betrekking tot het verwerken van je vraag.

Je kunt ook met ons chatten of vragen om teruggebeld te worden. De chat wordt ter opvolging 30 dagen op interne servers opgeslagen en daarna verwijderd.

Nieuwsbrief (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG)

Op onze website kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en je naam worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; verplichte velden zijn alleen e-mailadres en naam. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook je IP-adres verwerkt.

Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende je toestemming herroepen. Verder kun je je ook altijd direct afmelden voor de nieuwsbrief via onze website.

Webshop (artikel 6, paragraaf 1, lid b EU AVG)

We verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen, voor zover je niet toestemt met een verder gebruik.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (dus naam, adres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag je als je wilt nog meer gegevens verstrekken.

Registratie / Account (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG)

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is dat je vooral je bestelgeschiedenis kunt bekijken en je ingevulde gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoef je deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met jou of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie als verplicht veld van een sterretje (*) zijn voorzien. Dit zijn bijv. het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door je te registreren op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de button “Registreer nu” geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Let op: het door jou opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen je niet verder helpen als je je wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee je een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar jouw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit je wachtwoord, mocht je dergelijke vragen krijgen.

Als het registratieproces is voltooid, zijn je gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van jouw beveiligde account. Zodra je je op onze website aanmeld met je e-mailadres als gebruikersnaam en je wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door jou uitgevoerde handelingen op onze website (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kun je in de bestelgeschiedenis bekijken. Hier kun je ook wijzigingen in het factuur- of afleveradres doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen / correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice helpt je ook graag met wijzigingen / correcties. Je kunt je registratie resp. account natuurlijk ook weer opheffen resp. verwijderen.

Betalingssystemen (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG), kredietwaardigheidscheck (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG)

In onze webshop kun je betalen op rekening, met creditcard of via PayPal. Hiervoor worden de betreffende gegevens verzameld die relevant zijn voor de betaling en om je bestelling en afwikkeling van je betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren.

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht.

Opmerking bij het betalen van facturen: Als je in onze webshop kiest voor betalen op rekening, dan doen we een kredietwaardigheidscheck. Hiervoor worden relevante gegevens voor de kredietwaardigheid doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen.

Opmerking bij het betalen met een creditcard: Zoals gebruikelijk bij creditcards worden de creditcardgegevens door onze dienstverlener Wirecard gecontroleerd en een kredietwaardigheidscheck gedaan.

Opmerking bij PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
, L-2449 Luxembourg. Kiest de betrokkene tijdens het bestelproces in onze webshop “PayPal” als betaalwijze, dan worden de gegevens van betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betaalwijze te kiezen stemt de betrokkene in met het doorgeven van persoonsgegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de betaling. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het doorgaans om voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de betaling.

Noodzakelijk voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens die met de betreffende bestelling samenhangen. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal kun je vinden op:  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de juridische situatie vanaf 25-05-2018).

Opmerking bij automatische betalingen: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso’s worden je bankgegevens verzameld om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven.

Advertentiedoeleinden bestaande klanten (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG)

New Basic IT  wil graag contact houden met jou als klant en je informatie en aanbiedingen over onze producten / services toesturen. Hiervoor verwerken we je gegevens, om je passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen en voor klanttevredenheidsenquêtes.

Als je dit niet wilt dan kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor mailing; dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailing. Als je bezwaar maakt, dan zullen we jouw gegevens niet meer verwerken voor deze doelstelling.

Het bezwaar kan zonder opgave van redenen gratis en vormvrij gebeuren, het liefst telefonisch 003165242713 per e-mail info@newbasic-it.nl de of per post New Basic IT  Grosthuizen 22, 1633 EL Avenhorn.

Vacatureportal (artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG)

Bedankt voor je interesse in een functie bij New Basic IT . We zijn ons bewust van het belang van jouw gegevens en verwerken de door jou in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met je op te nemen. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

In het kader van het sollicitatieformulier wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minim